Polityka Prywatności/Pliki Cookies

INFORMACJE WSTĘPNE

Ochrona prywatności i poufności danych osobowych użytkowników naszej strony WWW jest dla nas rzeczą bardzo ważną. W związku z  tym z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zabezpieczamy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

ADNINISTRATOR  DANYCH

Administratorem Danych osobowych przetwarzanych na stronie www.parkiet.piotr.pl jest Piotr Brzeziński. Adres Aleja Wiśniowa 81 53-126 Wrocław  tel. 667996920, e-mail: parkietpiotr@gmail.com. wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr REGON: 020856783 , NIP 8992127770

JAKIE DANE PRZETWARZAMY NA NASZEJ STRONIE WWW I W JAKIM CELU

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Złożenie zamówienia (zakupu towaru) wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia.

Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami poprzez elektroniczny formularz kontaktowy. Skorzystanie z formularza wymaga podania przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych kontaktowych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku  jest udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie i rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE

Dla danych podanych na potrzeby złożenia i realizacji zamówienia – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zamówienie zostało złożone

Dla danych podanych w formularzu kontaktowym - do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz rozwiązania poruszonej w nim sprawy.

Dla potrzeb ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi.

KOMU PRZEKAŻEMY TWOJE DANE

Pozostawione przez Ciebie na naszej stronie www dane osobowe  mogą zostać powierzone podmiotom, z którymi współpracujemy np. w ramach obsługi poczty elektronicznej, w zakresie infrastruktury i oprogramowania IT, w ramach hostingu strony WWW itp. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych.

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich, poza EOG.

JAKIE MASZ PRAWA

- prawo dostępu do swoich danych

- prawo do ich poprawienia

- prawo do ich usunięcia

- prawo do ograniczenia przetwarzania

- prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych (taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególna sytuacją)

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

CZY DANE OSOBOWE ZBIERANE NA NASZEJ STRONIE WWW SĄ PROFILOWANE

Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

PLIKI COOKIES

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są jedynie tzw. „serwisowe” pliki Cookies. Co to są „serwisowe” pliki cookiec?

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych;

- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej.

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje strony www mogą nie działać.